1. A szabályzat célja
 2. Ezen leírás arról hivatott tájékoztatást adni, hogy a Túrafüggő Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Túrafüggő (továbbiakban: Túrafüggő) által kezelt weboldalakon (turafuggo.hu és aloldalai), valamint túrarendezvényein milyen adatokat és miért gyűjt, kezel.

  A Túrafüggő (1043 Budapest, Aradi utca 43.) kapcsolódó szolgáltatásainak igénybevétele céljából történő adatkezelést hajt végre a weboldalon történő regisztrációval. Az éremigénylés zavartalan lebonyolítása és túráinak szervezése végett gyűjt adatokat azokról, akik önszántukból regisztrálnak a weboldalon. Ez szolgálja a kapcsolattartást, a zavartalan postázást és a számlázást.

 3. Az adatkezelés jogalapja
 4. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) megküldött adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmünkre azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdése, valamint a fentiekben meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem adatai alapján a Hatóság nem vezet nyilvántartást a Túrafüggő Kft. által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelésről.

  A túrafüggő által benyújtott adatlap feldolgozását követően megállapításra került, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint:

  „(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely

  a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik; ”

  Fentiekre tekintettel a kérelmében megjelölt adatkezelési céllal történő adatkezelésről, a kérelem és a rendelkezése álló adatok alapján, a Hatóság nem vezet nyilvántartást.

 5. Fogalommeghatározások
 6. Minden hús-vér ember, aki a turafuggo.hu oldalra regisztrál, majd e-mail címével és jelszavával bejelentkezik, az portálunkon Felhasználó. Azok a felhasználók, akiknek a turafuggo.hu oldalon túrateljesítéseikről nyilvántartást vezetünk, Túrázó minősítést kapnak. Fontos újítás portálunkon, hogy egy felhasználó több túrázót is regisztrálhat, s lehetőség van egy ugyanazon felhasználóval több túrázó túranyilvántartását is vezetni, amennyiben ahhoz a másik fél is hozzájárul.

  Az, hogy melyik adathoz ki férhet hozzá, a honlapon jelenik meg, illetve a következő bekezdésben specifikáljuk.

  A felhasználók alapesetben az általuk kezelt túrázók adataihoz férnek hozzá. Ez alól kivételt képeznek az alábbiak:

 7. Kezelt adatok köre
 8. Túrázóinkról nyilvántartjuk nevüket, becenevüket, születési helyüket és időpontjukat, telefonszámukat, e-mail címüket, számlázási, lak- és postázási címüket, valamint túraegyesületüket. Ezek közül a név, a becenév, a születési dátum és a túraegyesület látható minden regisztrált felhasználó számára.

  A Túrázók teljesítésének láthatósága egyénileg állítható. Oldalainkon rögzíthető a rajtidő, a célidő, az egyes ellenőrzőpontok érintésének ideje és a túrák értékelése. A túrák számszaki értékelését a Szervezők és a Látogatók csak összesítve tekinthetik meg. A személyes vélemény, a feltöltött képek és GPS-nyomvonalak nyilvánosak, s a feltöltést követően Túrafüggő tulajdonát képezik, semmilyen jogi követelés nem érvényesíthető velük kapcsolatban. A Túrafüggő ezen adatokat a teljesítménytúrázás népszerűsítése végett szabadon, ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.

  A Túrafüggő oldalain található, felhasználók által jelentett hibáknak két fő típusa van. A személyes jellegű hibák, melyek titkos adatok, s az oldal általános jellegű hibái, fejlesztési ötletei, melyek nyilvánosak. A hozzájuk kötődő hozzászólások a hiba típusával megegyező láthatósági besorolásúak.

 9. Az adatkezelés elvei
 10. Az adatok gyűjtése önkéntes hozzájáruláson, regisztráción alapszik. Tárolásuk és felhasználásuk a törvényben meghatározott keretek szerint zajlik. A fentiekben meghatározott célokra tároljuk és használjuk. A megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására megtettük.

 11. A Túrafüggő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 12. A Túrafüggő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Túrafüggő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Túrafüggő, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

  A Túrafüggő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Túrafüggő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A Túrafüggő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Túrafüggő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. A Túrafüggő, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

  Az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 13. Az adatkezelés időtartama
 14. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

  A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Túrafüggő, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kerül sor.

  A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Túrafüggő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

 15. Rendelkezés személyes adatokkal
 16. A Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Túrafüggőtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a hello(kukac)turafuggo(pont)hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a Túrafüggő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

  Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított harminc (30) munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 17. Adatfeldolgozás
 18. A Túrafüggő külső adatfeldolgozót nem von be tevékenysége, így harmadik félnek nem adja ki gyűjtött és kezelt adatait.

 19. Külső szolgáltatók
 20. A Túrafüggő egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Twitter, Youtube, stb.

  A Túrafüggő a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

 21. Az adattovábbítás lehetősége
 22. A Túrafüggő, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. A Túrafüggő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 23. Az adatkezelési szabályzat módosítása
 24. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 25. Jogérvényesítési lehetőségek
 26. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a hello(kukac)turafuggo(pont)hu e-mail címen. Jelen Szabályzatot a Túrafüggő Kft. taggyűlése 2016.11.21. napján 1/2016. (2016.11.21) sz. taggyűlési határozattal elfogadta. Az Adatvédelmi Szabályzat 2016.11.22. napján hatályba lépett.